خیر ؛ جراحی بینی با لیزر در حقیقت به منزله ایجاد یک چالش  در اذهان عمومی تلقی می شود و صرفا یک تبلیغات کذب است که در عمل ، امکان انجام آن وجود ندارد. به طور کلی امکان تراشیدن غضروف و استخوان به وسیله لیزر ممکن نمی باشد و از آن تنها می توان جهت بهبود و رفع عارضه های پوستی موجود بر روی بینی استفاده کرد.